Go to the page content


Zásady používání souborů cookies

1. Co jsou soubory cookies?

1.1

Cookie je textový soubor, který je umístěn serverem webových stránek v prohlížeči vašeho počítače nebo na vašem mobilním zařízení při návštěvě webových stránek. Soubor cookie obsahuje unikátní kód, který umožní Novo Nordisk rozpoznat váš prohlížeč (pod názvem „relační” cookies), nebo později při opakovaných návštěvách (pod názvem „trvalé” cookies). Každý soubor cookies je pro váš prohlížeč unikátní. Soubory cookies mohou být umístěny serverem webových stránek, které navštěvujete, nebo partnery, kteří s webovými stránkami spolupracují (pod názvem „cookies třetích osob“).

1.2

Obecně cookies zajišťují jednodušší a rychlejší komunikaci mezi uživatelem a webovými stránkami a pomáhají uživateli procházet různými částmi webových stránek. Cookies lze rovněž využívat k tomu, aby byl obsah webových stránek pro návštěvníka vhodnější, a dále k přizpůsobení obsahu jeho osobnímu vkusu a potřebám.

2. Užívání souborů cookies na webových stránkách www.cukrovkacodal.cz

2.1 Vlastníkem webových stránek www.cukrovkacodal.cz je:

Novo Nordisk s. r. o.
Evropská 2590/33c
160 00 Praha 6 – Dejvice
IČO: 250 97 750
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47766 (dále jen „Novo Nordisk“)
Tel. + 420 233 089 611
infoline@novonordisk.com

2.2

Společnost Novo Nordisk využívá soubory cookies ke zkvalitnění funkcí dotčených webových stránek tím, že ukládá vaše preference. Na webových stránkách www.cukrovkacodal.cz společnost Novo Nordisk využívá nezbytné cookies, funkční/preferenční cookies, analytické/statistické cookies a marketingové cookies.

2.2.1 Nezbytné cookies

Tyto soubory cookies jsou pro návštěvu webové stránky a k užívání určitých jejich částí důležité. Pokud tyto soubory cookies odmítnete, určité vlastnosti webových stránek nebudou řádně fungovat.

2.2.2 Funkční/preferenční cookies

Funkční/preferenční cookies usnadňují fungování webových stránek a činí je pro návštěvníka příjemnějšími. Tyto soubory zajišťují kvalitu prohlížení, jež bude více vyhovovat vaší osobě např. cookies, které si pamatují vaše jazykové preference).

2.2.3 Analytické/statistické cookies

Pomocí těchto cookies jsou shromažďovány informace o užívání webových stránek za účelem zlepšit jejich obsah, přizpůsobit jej přání návštěvníků a zvýšit jeho použitelnost.

2.2.4 Marketingové cookies

Tyto cookies jsou využívány k nabídce personalizovaných a vhodnějších inzerátů, ke zjišťování, kolikrát byl daný inzerát shlédnut, k výpočtu efektivnosti konkrétní reklamní kampaně, ke sledování dat ohledně předchozích návštěv a ke sdílení údajů s třetími stranami, např. zadavateli reklamy. Tyto soubory cookies se užívají na webových stránkách a umísťují se na vaše elektronické zařízení pomocí třetích stran.

2.3

Využívání statistických, funkčních a marketingových cookies na webových stránkách www.cukrovkacodal.cz vyžaduje souhlas uživatele. Uživatel má právo svůj souhlas s využíváním cookies kdykoli odvolat, viz část 5 tohoto prohlášení o souborech cookies, kde naleznete informace o správě cookies a jejich odstraňování.

3. Cookies třetích stran

Společnost Novo Nordisk může využívat cookies třetích stran, což jsou soubory cookies umístěné v prohlížeči uživatele třetí stranou, jíž není společnost Novo Nordisk. Údaje, které cookies třetích stran shromažďují, nejsou společnosti Novo Nordisk k dispozici, ale jsou shromažďovány a využívány pouze třetí stranou pro její vlastní účely. Společnost Novo Nordisk může vkládat na webové stránky www.cukrovkacodal.cz např. obsah představující fotografie a videa z jiných internetových kanálů jako např. YouTube. V takovém případě když navštívíte webové stránky www.cukrovkacodal.cz s vloženým obsahem z jiných webových stránek stránek, mohou vám být předkládány cookies pocházející právě z těchto jiných webových stránek. Společnost Novo Nordisk rozšiřování těchto souborů cookies nekontroluje. Měli byste zkontrolovat příslušné webové stránky třetích stran, abyste získali více informací o používání souborů cookies.

4. Cookies používané na našich webových stránkách

Společnost Novo Nordisk využívá cookies, které jsou podrobně popsány na webových stránkách www.cukrovkacodal.cz v rámci vyskakovací cookies lišty. Na vyskakovací cookies liště lze nalézt informace o názvu cookies, kdo cookies nastavuje, popis cookies a dále kdy cookies vyprší.

5. Správa souborů cookies

5.1

Pokud souhlasíte, aby byly cookies na vašem elektronickém zařízení umístěny, nebo chcete užívání určitých cookies zablokovat, musíte to uvést. Pokud užívání určitých cookies neodsouhlasíte, nemusejí některé vlastnosti webových stránek fungovat nebo nebudete moci určité služby na webových stránkách využívat.

5.2

Chcete-li užívání cookies omezit nebo zablokovat, musíte uvést své preference pomocí cookies vyskakovací lišty zobrazené na webových stránkách. Užívání cookies můžete také omezit nastavením vašeho prohlížeče. Využitím funkce „Pomoc“ ve vašem prohlížeči se dozvíte, jak to udělat.

5.3

Dále můžete navštívit webovou stránku www.aboutcookies.org, která obsahuje komplexní informace o tom, jak výše uvedené v různých prohlížečích nastavit. Rovněž se zde dozvíte podrobnosti, jak cookies ze svého elektronického zařízení odstranit, jakož i obecnější informace o cookies. K získání informací, jak toto provést v prohlížeči vašeho mobilního telefonu, najdete v příručce pro užívání vašeho telefonu.

5.4

Vezměte, prosím, na vědomí, že omezení užívání cookies může mít vliv na funkčnost webových stránek www.cukrovkacodal.cz.

6 Ochrana osobních údajů

6.1

Když navštívíte naše webové stránky www.cukrovkacodal.cz, budeme automaticky shromažďovat obecné informace o vašem počítači a jeho umístění, jakož i o webových stránkách, odkud jste přišli, bude-li to relevantní. Tyto informace nemohou být použity k identifikaci vaší osoby. Tyto údaje se užívají pouze v agregované podobě a informují nás o tom, odkud naši návštěvníci přicházejí, na co se dívají, na co reagují a kde tráví většinu času.

6.2

Pokud vás požádáme o jakékoli osobně identifikovatelné údaje, které mohou být použity k identifikaci Vás jako fyzické osoby, vždy si nejprve vyžádáme udělení souhlasu a vždy vám poskytneme vysvětlení, proč tyto informace shromažďujeme, jak je shromažďujeme, jak je uchováváme a jak s nimi budeme nakládat a využívat je.

6.3

Vaše identifikující osobní údaje budeme shromažďovat a ukládat pouze pro účel uvedený během procesu shromažďování. Jakmile zpracovávání vašich osobních údajů pro uvedený účel (uvedené účely) ukončíme, tyto údaje odstraníme a zničíme, abychom tak zajistili vaše právo na soukromí.

6.4

Některé osobní údaje jsou shromažďovány s využitím cookies na základě našeho oprávněného zájmu a pro účely zdokonalení našich webových stránek a kvality vašeho prohlížení jako uživatele, pro statistické účely našich webových stránek, funkční účely užívání našich webových stránek a k tomu, abychom mohli užívání našich webových stránek pro marketingové účely optimalizovat.

6.5

Společnost Novo Nordisk bude zpracovávat osobní údaje shromážděné prostřednictvím cookies pouze pro konkrétní účely, pro které jste poskytli svůj souhlas na vyskakovací liště cookies pro každý typ cookies používaný ke shromažďování osobních údajů pro specifické účely.

6.6

S veškerými vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně a budou vždy využívány výhradně v souladu s výše uvedenými účely.

6.7

Společnost Novo Nordisk má právo využít poskytovatele služeb z řad třetích stran, kteří budou mít přístup k vašim osobním údajům a budou je zpracovávat, a dále máme právo vaše osobní údaje předávat dalším entitám v rámci skupiny společností Novo Nordisk.

6.8

Pokud poskytovatel z řad třetích stran zpracovává vaše osobní údaje mimo EU/EHP, dochází k tomu na základě standardních smluvních doložek Evropské komise o předávání osobních údajů. Přenos údajů jiným entitám v rámci skupiny společností Novo Nordisk mimo EU/EHP probíhá na základě Závazných podnikových pravidel společnosti Novo Nordisk, která jsou uvedena zde.

6.9

Podle zásad ochrany osobních údajů máte níže uvedená práva. K uplatnění těchto práv se laskavě obracejte na společnost Novo Nordisk pomocí emailové adresy: privacy@novonordisk.com

  • Máte právo získat přehled o tom, jaké osobní údaje o vás vedeme;
  • Máte právo obdržet kopii vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu;
  • Máte právo provést aktualizaci nebo opravu vašich osobních údajů;
  • Můžete požádat o odstranění nebo zničení vašich osobních údajů. Můžete nás přimět k tomu, abychom zpracování vašich osobních údajů zastavili nebo omezili;
  • Pokud jste nám ke zpracování vašich osobních údajů udělili souhlas, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Vaším odvoláním není dotčena zákonnost zpracování provedeného před odvoláním vašeho souhlasu;
  • Máte právo podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, stížnost ohledně způsobu, jakým vaše osobní údaje zpracováváme (pro více informací viz www.uoou.cz).

V závislosti na konkrétních okolnostech zpracování mohou u uplatnění těchto práv existovat určitá omezení podle platných právních předpisů. S dotazy nebo žádostmi ohledně uplatnění těchto práv nás můžete také kontaktovat způsobem, jenž je uveden v části 2.1.